БЮЛЕТИН ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информационен документ в съответствие с и за целите на член 13, Зак. постановление № 196 от 30 юни 2003 г.

Съгласно Законодателно постановление № 196 от 30 юни 2003 г. (Поверителност) и последващите изменения, бихме желали да предложим на вниманието Ви необходимата информация относно обработката на предоставените от Вас лични данни.

Тази декларация за поверителност не трябва да се приема за приложима на други сайтове, които евентуално биха станали достъпни посредством препратки от уеб сайтове под домейн на администратора, който по никакъв начин не носи отговорност за сайтовете на трети страни. Това е декларация за поверителност, предадена съгласно член 13 от Законодателно постановление № 196/2003 – Кодекс за защита на личните данни. Декларацията за поверителност се основава и на Препоръка № 2/2001, приета от Европейските органи за защита на личните данни, като част от Работната група, създадена съгласно член 29 от Директива 95/46/ЕО, на 17 май 2001 г., за да се определят някои минимални изисквания за събирането на лични данни онлайн и, в частност, методите, времето и естеството на информацията, която обработващите администратори трябва да предоставят на потребителите, когато се свързват към уеб страници, независимо от целите за такава връзка.

„АДМИНИСТРАТОРИТЕ“ НА ДАННИ съгласно член 28 от Кодекса за защита на личните данни е Candy Hoover Group S.r.l. с едноличен акционер, компания за управление и координация на дейността на Candy S.p.A., със седалище: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), Италия, корпоративен капитал € 30 000 000,00, напълно изплатен, италиански данъчен код и регистрационен номер във Фирмения регистър на Монца и Брианца 04666310158, номер по ДДС IT00786860965  – имейл: privacy@candy.it.

Място на обработка на данните

Обработването на данни, свързани с услугите, предоставяни на този уеб сайт („хостван“ физически от трета страна), се управлява от седалището на администратора на данните единствено чрез негови служители, отговарящи за обработването, или чрез трети страни, наети за поддръжка или обновяване на страници от сайта.

Типове обработени данни

Лични и идентификационни данни. Лични данни, включително всяка информация, свързана с физическо лице, идентифицирано или подлежащо на идентификация, дори косвено, по отношение на всяка друга информация, включително персонален идентификационен номер; данни за идентификация, лични данни, които позволяват прякото идентифициране на съответното лице (например име, фамилия, адрес, имейл адрес, телефонен номер, и т.н.).

Данни за сърфиране

В хода на нормалната си работа ИТ системите и софтуерните процедури, използвани за експлоатацията на този уеб сайт, получават определени лични данни, чието предаване става чрез използването на Интернет протоколи за комуникация. Това включва информация, която не се събира, за да се свързва с определени лица, а която по своя характер може да позволи идентифициране на потребителите посредством средства за обработка и асоцииране с данните, притежавани от трети лица. IP адреси или имена на компютърни домейни, използвани от потребителите, които имат достъп до сайта, попадат в тази категория на данни, както и URI (Единен ресурсен идентификатор) на желаните ресурси, време на запитването, метод, използван за изпращане на запитвано към сървъра, размер на файла, получен като отговор, цифров код, указващ статуса на отговора, даден от сървъра (успешна процедура, грешка и др.), както и други параметри, свързани с оперативната система и с ИТ средата на потребителя. Данните могат да бъдат използвани за установяване на отговорност в хипотетични случаи на компютърни престъпления срещу сайта.

Доброволно предоставени от потребителя данни

Избираемото, изрично и доброволно изпращане на имейли до адресите, показани на този сайт, и/или попълването на формуляри за събиране на данни, включва последващо придобиване на адреса на подателя с цел да бъде отговорено на евентуални запитвания, както и във връзка с други предоставени лични данни.
Специфична информация 
Специфична информация може да бъде представена на страниците на уеб сайта във връзка с определени услуги или с обработването на данните, предоставени от потребителя или от съответното лице.

 

Бисквитки

Прегледайте политиката за бисквитките на  следния линк

Целите на обработването на данни, за които е дадено съгласие, е гарантирано, където се изисква (член 23 от Законодателно постановление 196/03). Данните, предоставени доброволно при попълване на формулярите за събиране на данни и/или чрез изпращане на имейли, ще бъдат обект на обработка за следните цели:
А) обработка на данни във връзка с:
- попълване на формуляри за събиране на данни за получаване на бюлетин на Candy Hoover Group Srl – с единствен акционер;
- административни и счетоводни дейности.
Б) обработка на данни във връзка с: (докато не възникне възражение)
- при наличие на предварително съгласие, за директна маркетингова дейност, проучване на пазара или други търговски проучвания и директни продажби, за получаване – чрез автоматизирани средства, имейли, телефакс, MMS съобщения (услуга за мултимедийни съобщения), SMS съобщения (услуга за кратки текстови съобщения) или други видове съобщения, както и по телефона чрез оператори и обикновена поща – информационни материали с цел определяне на степента на удовлетвореност на клиентите, промоционални, търговски и рекламни материали или материали относно събития и инициативи на Candy Hoover Group Srl– с едноличен акционер.
В) обработка на данни (докато не възникне възражение):
- при наличие на предварително съгласие, за директна маркетингова дейност, проучване на пазара или други търговски проучвания и директни продажби, за получаване – чрез автоматизирани средства, имейли, телефакс, MMS съобщения (услуга за мултимедийни съобщения), SMS съобщения (услуга за кратки текстови съобщения) или други видове съобщения, както и по телефона чрез оператори и обикновена поща – информационни материали с цел определяне на степента на удовлетвореност на клиентите, промоционални, търговски и рекламни материали или материали относно събития и инициативи на Candy Hoover Group Srl– с едноличен акционер и от трети страни или свързани с тях компании под общ контрол. GIAS Srl, партньори, принадлежащи към категорията на предприятията, предлагащи финансови услуги и/или упражняващи дейност в сектори, произвеждащи стоки, свързани със закупения уред. Пълният списък с компании, принадлежащи към групата, може да бъде предоставен при запитване, адресирано до privacy@candy.it.

Методи на обработване – задържане

Процесът на обработване се извършва автоматично и ръчно, със средства и инструменти, целящи да се гарантира максимална сигурност и поверителност на данните, от лица, специално определени за тази цел в съответствие с член 31, съобразно Законодателно постановление 196/03. Данните ще се съхраняват за период, който не надвишава този на целите, за които данните са били събрани и впоследствие обработени.

Обхват на комуникация и разпространение

Вашите данни, които са предмет на обработка, няма да бъдат разпространявани и могат да бъдат изпращани до компании, които са договорно свързани с Candy Hoover Group S.r.l. – с едноличен акционер, в чужбина и в рамките на Европейския съюз, по силата и в рамките на ограниченията по член 42 от Законодателно постановление № 196/2003. Лични данни могат да бъдат изпращани в чужбина, до държави извън ЕС, в рамките на целите и степента, предвидена по чл. 43 и 44 (б) от Законодателно постановление № 196/2003, с цел съответствие с договорни задължения или за свързани с тях цели. Данните могат да бъдат изпращани на трети страни, които принадлежат към следните категории:
- субекти, които предоставят услуги за управление на ИТ системата, използвана от Candy Hoover Group S.r.l. (с едноличен акционер), и за управление на телекомуникационни мрежи (включително имейл);
- фирми, принадлежащи към Candy Hoover Group Srl – с единствен акционер и от трети страни или свързани с тях компании под общ контрол. GIAS Srl, партньори, принадлежащи към категорията на предприятията, предлагащи финансови услуги и/или упражняващи дейност в сектори, произвеждащи стоки, свързани със закупения уред. Пълният списък с компании, принадлежащи към групата, може да бъде предоставен при запитване, адресирано до privacy@candy.it.

Естество на предоставяне на данни и отказ

Освен ако не е посочено друго по отношение на разглеждането на данни, потребителят е свободен да предоставя лични данни. Предоставянето на данни за целите, упоменати в точка А), не е задължително, но е необходимо. Всеки отказ за предоставяне на необходимите данни във връзка с точка А) води до невъзможност за извършване на дейности, които са строго свързани и задължителни, например за постигане на заявеното или за възползване от услугите на администратора на данни.
Предоставянето на данни и даването на съгласие за тяхната обработка за целите, упоменати в точки Б) и В), не е задължително. Всеки отказ за даване на съгласие за целите, посочени в точки Б) и В) по-горе, не води до никакви негативни последици по отношение на целите, упоменати в точка А).

 

Права на засегнатите лица

Имате право да предявявате правата си съгласно чл. 7, 8, 9 и 10 от Законодателно постановление № 196 от 30 юни 2003 г., като се свържете с администратора, Candy Hoover Group Srl, по имейл на адрес privacy@candy.it. Имате право във всеки един момент да получите потвърждение дали данните съществуват или не и да знаете какво е тяхното съдържание и произход, за да проверите точността им или да поискате интеграция, актуализиране или корекция на същите (член 7 от Кодекса за защита на личните данни).
Съгласно същия член имате право да поискате изтриване, преобразуване в анонимна форма или блокиране на данните, обработени при нарушение на закона, както и да се противопоставите на тяхното обработване в случай на наличие на основателна причина.
Когато се свържете с администратора, Вие трябва да съобщите своя имейл адрес, име, адрес и/или телефонен номер, за да може запитването Ви да се обработи по подходящ начин.
За да не получавате повече директни маркетингови комуникации (имейли, SMS, MMS, факс), е достатъчно в който и да е момент да изпратите имейл на адрес privacy@candy.it с тема „отмяна на автоматизирана комуникация“ или да използвате нашите системи за автоматичен отказ, предвидени само за имейли, за да не бъдете притеснявани повече.>/p>
За да не получавате повече традиционните директни маркетингови комуникации (обаждане на оператор, изпращане на материали по обикновена поща), е достатъчно в който и да е момент да изпратите имейл на адрес privacy@candy.it с тема „отмяна на традиционна комуникация“, за да не бъдете притеснявани повече.
За да не получавате повече директни маркетингови комуникации (от какъвто и да вид), е достатъчно в който и да е момент да изпратите имейл на адрес privacy@candy.it с тема „отмяна на маркетингова комуникация“, за да не бъдете притеснявани повече.

Изменения в декларацията за поверителност

Администраторът си запазва правото да изменя, актуализира, допълва или изтрива части от тази декларация за поверителност по свое усмотрение и по всяко време. От заинтересованото лице се изисква периодично да проверява за постъпили изменения. За да се улесни тази проверка, в декларацията за поверителност трябва да се посочва датата на нейната актуализация.

Дата на актуализация: 03.07.2015 г.